Regulamentul general al UE privind protectia datelor (GDPR)

Regulamentul general al UE privind protecția datelor

                                            GDPR

Informații privind protecția datelor conform art. 13 și 14 GDPR

Aceste informații privind protecția datelor explică cum și în ce scopuri compania B. Braun Romania (denumite în continuare „B. Braun” sau „noi”), în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”) și alte legi aplicabile privind protecția datelor, cum ar fi Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Aceste informații privind protecția datelor sunt împărțite în două părți. În prima parte veți găsi informații generale despre tratarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în a doua parte veți găsi informații detaliate. Vă rugăm să dați clic pe fila respectivă pentru a afla mai multe.

Informații generale privind protecția datelor

Operator

„Operatorul” este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor în numele operatorului

„Prelucrarea datelor în numele operatorului” este un caz special în legea protecției datelor și înseamnă colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal de către un prelucrător în conformitate cu instrucțiunile operatorului în baza unui contract.

Bază legală

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal necesită un temei legal. Temeiul legal poate fi consimțământul unei persoane vizate, executarea unui contract, o obligație legală a operatorului, protecția intereselor vitale ale persoanei vizate, îndeplinirea sarcinilor publice sau suverane sau interesele legitime ale operatorului sau unui terț. În plus, există și alte baze juridice pentru prelucrare de exemplu categorii speciale de date cu caracter personal.

Date personale

Datele personale se referă la o persoană fizică identificată (specifică) sau identificabilă (determinabilă). O persoană este „identificată” în cazul în care datele sunt direct legate de persoana vizată sau în cazul în care o astfel de legătură poate fi stabilită direct. Datele individuale cu referință personală sunt, de exemplu

 • numele și caracteristicile de identificare (de exemplu, data nașterii, afixele numelui, numărul de identificare),
 • datele de contact (de exemplu, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon),
 • caracteristici fizice (de exemplu, înălțimea, greutatea, culoarea părului, amprenta genetică) sau
 • alte date (de exemplu, date de locație, date de utilizare, acțiuni, declarații, judecăți de valoare, carieră profesională, detalii bancare etc.).

Prelucrare

„Prelucrare” înseamnă colectarea, înregistrarea, organizarea, aranjarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal, indiferent în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate sau nu.

Pseudonimizare

În cazul „pseudonimizării”, numele sau alte caracteristici de identificare sunt înlocuite cu un pseudonim (de exemplu, un număr) pentru a exclude identificarea persoanei vizate sau pentru a face semnificativ mai dificilă stabilirea acesteia. Prin pseudonimizare, datele personale ale unei persoane vizate pot fi acum identificate exclusiv cu adăugarea de informații suplimentare.

Destinatar

„Destinatarul” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal.

Categorii speciale de date cu caracter personal

Aceasta este o subcategorie de date cu caracter personal. „Categorii speciale de date cu caracter personal” includ date deosebit de sensibile, cum ar fi datele despre sănătate, datele biometrice și genetice, precum și confesiunea religioasă etc.

Țară terță

Țările din afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European (SEE) sunt denumite „țări terțe” în GDPR.

Operatorul este:

B. Braun, Str. Bernd Braun nr. 1

Sanandrei, Timis

Romania

E-mail: dpo.ro@bbraun.com

Responsabilitatea conform legii privind protecția datelor depinde de companiile noastre cu care sunteți în contact sau cu care lucrați. Informații mai specifice pot fi găsite în informațiile suplimentare privind protecția datelor.

În cazul în care nu știți exact pe cine trebuie să contactați, puteți contacta în orice moment B. Braun folosind datele de contact furnizate.

În cazul în care aveți întrebări referitoare la protecția datelor, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor sau echipa noastră de protecție a datelor:

Data Protection Officer Romania

S-Park, Cladirea B3, etaj 2 Str. Tipografilor nr. 11-15

Bucuresti

dpo.ro@bbraun.com

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Phone: +49 (0)5661 71 - 0

E-mail: dataprotection@bbraun.com

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri, printre altele:

 • comunicarea cu contactele noastre, clienții potențiali, clienții sau partenerii de vânzări (denumiți în continuare „parteneri de afaceri”) despre produse, servicii și proiecte
 • răspuns la întrebările partenerilor noștri de afaceri
 • planificarea, implementarea și gestionarea relației de afaceri (contractuale) dintre partenerii noștri de afaceri și noi, de exemplu în vederea procesării comenzilor, în scopuri contabile sau pentru efectuarea și prelucrarea livrărilor
 • efectuarea de sondaje cu clienții, campanii de marketing, analize de piață, tombole, concursuri sau promoții și evenimente similare
 • planificarea, implementarea și organizarea de evenimente, de exemplu formare pentru produse, dezvoltare profesională sau job shadowing
 • publicitate prin e-mail și/sau telefon, precum și dezvoltarea și furnizarea de publicitate (buletine informative) adaptate intereselor dvs.
 • trimiterea de mostre, produse și informații
 • menținerea protecției și securității spațiilor noastre, de exemplu eliberarea permiselor de vizitator, control acces
 • respectarea cerințelor legale, de exemplu obligații de reținere din dreptul fiscal și comercial, pentru a preveni cazurile de evaziune ale funcționarilor sau spălarea banilor
 • testarea, optimizarea și dezvoltarea în continuare a produselor și serviciilor
 • menținerea și protejarea securității produselor și serviciilor noastre, precum și a site-urilor noastre web, prevenirea și detectarea riscurilor de securitate și a infracțiunilor, acțiunilor frauduloase sau a altor acțiuni criminale sau dăunătoare
 • asigurarea securității IT și a operațiunilor grupului
 • soluționarea litigiilor legale, executarea contractelor existente și afirmarea, exercitarea și apărarea pretențiilor legale

Tipul de date cu caracter personal prelucrate în detaliu depinde de scopul respectiv. Sfera datelor prelucrate depinde de tipul de date cu caracter personal care sunt necesare pentru atingerea scopului specific. În măsura permisă de scopul specific, prelucrăm datele dumneavoastră sub pseudonim sau anonim.

În acest sens, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe una dintre următoarele baze legale:

 Pentru executarea unui contract (Art. 6 (1) b GDPR)

În cazul în care sunteți într-o relație contractuală cu noi, prelucrarea este efectuată pentru îndeplinirea contractului. Același lucru este valabil și pentru implementarea măsurilor precontractuale bazate pe solicitarea dumneavoastră.

 Pentru respectarea unei obligații legale (Art. 6 (1) c GDPR)

Suntem supuși unui număr mare de cerințe legale, cu titlu de exemplu si nu limitativ, Legea privind dispozitivele medicale, Legea medicamentelor, Legea privind reglementarea comerțului și Codul Civil. Pentru a respecta aceste cerințe, poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Pe baza consimțământului dumneavoastră (Art. 6 (1) a GDPR)

 În măsura în care ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite scopuri, consimțământul respectiv este baza legală pentru prelucrarea specificată în formularul de consimțământ respectiv.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până în momentul retragerii.

 Pe baza interesului nostru legitim (Art. 6 (1) f GDPR)

În măsura în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este necesară pentru îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră sau pentru a respecta cerințele legale, iar consimțământul nu constituie, de asemenea, un temei juridic adecvat pentru prelucrare, prelucrarea se realizează pe baza noastră sau interesul legitim predominant al unui terț. Pentru a putea folosi acest temei legal, verificăm în prealabil în cazul în care sunt îndeplinite următoarele cerințe:

 • noi sau un terț avem un interes legitim în prelucrare,
 • prelucrarea este necesară pentru atingerea interesului legitim, și
 • interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal nu prevalează asupra interesului nostru legitim.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite în cadrul grupului B. Braun în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului respectiv sau în cazul în care organizația internă solicită dezvăluirea (de exemplu, contabilitate financiară centrală, vânzări și marketing, logistică).

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise terților, adică organismelor din afara B. Braun exclusiv în cazul în care transferul se poate baza pe unul dintre temeiurile legale menționate mai sus. Companiile sunt, de exemplu, obligate prin lege să dezvăluie date anumitor destinatari, inclusiv în special

 • autorități publice, de exemplu autoritățile fiscale
 • autorități judiciare/de aplicare a legii, de exemplu poliție, procurori, instanțe
 • avocați și notari, de exemplu în cadrul procedurii de insolvență
 • auditori

În plus, folosim diverși furnizori de servicii („prelucrători” în conformitate cu Art. 28 GDPR), care au o obligație contractuală față de noi în conformitate cu cerințele GDPR. Acestea includ companii din sectoare precum servicii IT, servicii de tipărire, telecomunicații sau vânzări și marketing. Prelucrătorii pot utiliza datele cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor noastre și pentru un anumit scop. Noi controlăm și monitorizăm respectarea acestui lucru.

 

În calitate de grup activ la nivel internațional, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și în țări din afara UE sau SEE („țări terțe”). În cazul în care este necesar un transfer în aceste țări, transferul va avea loc exclusiv în cazul în care

 • există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul art. 45 GDPR sau garanții corespunzătoare în conformitate cu art. 46 GDPR sunt în vigoare (de exemplu, clauze contractuale standard emise de Comisia Europeană)
 • servește la executarea unui contract
 • consimțământul explicit a fost dat de dvs.
 • se face pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale
 • există orice altă scutire în temeiul art. 49 GDPR

În special, în conformitate cu principiul minimizării datelor, transferăm exclusiv datele cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea scopului de prelucrare respectiv.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării lor nu se mai aplică. În plus, stocarea poate avea loc în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta cerințele de reglementare sau pe cele legale.

Obligațiile legale de stocare pot rezulta, de exemplu, din legislatia aplicabila in Romania, Codul Civil sau orice alte legi in vigoare aplicabile. Perioadele specificate în acestea pentru stocare sau documentare sunt, în general, de  trei până la zece ani.

În domeniul de aplicare al relației noastre comerciale (contractuale) și/sau a cooperării, trebuie să prezentați datele cu caracter personal care sunt necesare pentru atingerea scopului respectiv sau pe care suntem obligați legal să le colectăm. Fără aceste date cu caracter personal, în general, nu vom putea atinge scopul propus și nu vom putea intra în relația comercială și/sau cooperarea cu dvs.

Nu folosim nicio procedură de luare automată a deciziilor în conformitate cu art. 22 GDPR. În cazul în care vom folosi aceste proceduri în situații individuale, vă vom informa despre acest lucru separat, în măsura în care acest lucru este impus de lege.

Conform GDPR, vă puteți exercita următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

 • Puteți solicita informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi în conformitate cu art. 15 GDPR.
 • În cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal inexacte, aveți dreptul la rectificare (Art. 16 GDPR).
 • În cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale, puteți solicita ștergerea („dreptul de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării, precum și să vă opuneți prelucrării (Art. 17, 18 și 21 GDPR).
 • În cazul în care ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sau în cazul în care există un contract de prelucrare a datelor și prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul unor proceduri automate, este posibil să aveți dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 GDPR).
 • În plus, aveți dreptul să depuneți o plângere la respectiva autoritate de supraveghere a protecției datelor (Art. 77 GDPR).

Vă rugăm să rețineți că obligațiile legale ale operatorului sau excepțiile naționale pot însemna că datele dumneavoastră nu pot fi șterse definitiv sau pot fi șterse numai după o anumită perioadă de timp. .

Pentru a vă exercita unul sau mai multe dintre drepturile persoanei vizate, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate la „operator și persoană de contact”.

Dreptul de opoziție conform art. 21 GDPR

Dreptul individual de a obiecta

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, pe baza situației dumneavoastră particulare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuate în baza art. 6 (1) f  GDPR; acest lucru se aplică și profilării bazate pe această prevedere. În cazul în care vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât în cazul în care putem demonstra motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau prelucrarea servește stabilirii, exercitării sau apărării revendicărilor legale.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct

De asemenea, putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct în cadrul prevederilor legale. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care aceasta este asociată cu un astfel de marketing direct. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri. Obiecția poate fi făcută informal. Veți găsi datele noastre de contact la „prelucrător și persoană de contact”.

Informații detaliate despre protecția datelor

Pentru informații despre modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în contextul cererii dumneavoastră, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate publicata pe  site-ului web al B. Braun Romania. 

În cazul în care ne contactați printr-un formular de contact, o adresă de e-mail sau un număr de telefon, prelucrăm și date personale despre dvs. De multe ori vi se va cere și consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare în contextul formularelor de contact. În acest sens, vă rugăm să consultați secțiunea „Newsletter/e-mailuri de marketing”.

Scopuri și temei juridic

Scopul prelucrării rezultă din gestionarea solicitării dumneavoastră și a comunicării ulterioare. Temeiul legal pentru prelucrare este interesul nostru legitim conform art. 6 (1) f GDPR, care rezultă din scopurile menționate mai sus, sau consimțământul dumneavoastră conform art. 6 (1) a GDPR.

În cazul în care contactul dumneavoastră are ca scop încheierea unui contract/o relație contractuală în derulare cu noi, temeiul legal este inițierea sau implementarea relației contractuale în conformitate cu art. 6 (1) b GDPR.

Date prelucrate

Datele specifice prelucrate rezultă din formularul de contact respectiv. De regulă, însă, vor fi următoarele date:

 • Date de bază (de exemplu, nume, adrese)
 • Date  de contact (de exemplu, e-mail, numere de telefon)
 • Informații despre cererea dvs.

Perioada de stocare și locația

Perioada de stocare depinde de cererea dumneavoastră specifică. În cazul în care, de exemplu, contactul dumneavoastră are ca scop încheierea unui contract cu noi sau avem deja o relație comercială cu dumneavoastră, datele dumneavoastră vor fi stocate până la îndeplinirea obligațiilor contractuale și/sau legale, iar perioadele legale de păstrare nu împiedică ștergerea.

Destinatari

În funcție de cerere (de exemplu, întrebări despre produsele și serviciile noastre), datele dumneavoastră vor fi prelucrate în continuare. Pentru a putea răspunde la întrebarea dumneavoastră/cererea dumneavoastră în cel mai bun mod posibil, datele dumneavoastră vor fi transmise în măsura necesară în cadrul grupului (în cazul în care este necesar și companiilor din grup din afara UE).

În plus, folosim prelucrători de comenzi (de exemplu, furnizori de servicii IT și software).

Întrucât suntem o companie globală, lucrăm cu distribuitori contractați în anumite țări și regiuni. Pentru a furniza informații despre produsele, terapiile, soluțiile sau evenimentele B. Braun, în scop promoțional, pentru a vă contacta sau pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, vom transmite, cu acordul dumneavoastră, datele personale pe care le-ați introdus acestor parteneri externi de vânzări pentru a vă putea contacta. Partenerii noștri de vânzări lucrează la nivel regional, ceea ce înseamnă că datele dumneavoastră sunt transmise exclusiv partenerului de vânzări cu care lucrăm în regiunea dumneavoastră.

Dorim să ne îmbunătățim continuu ofertele și serviciile și din acest motiv realizăm sondaje privind satisfacția clienților după anumite puncte de contact. Sondajele au loc imediat după un contact anterior cu clientul. Astfel, respectăm și cerințele legale și standardele care impun o măsurare a satisfacției clienților.

 Scopul și temeiul juridic

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul publicității este efectuată de noi pe baza

 • consimțământului dumneavoastră în conformitate cu art. 6 (1) a GDPR,
 • interesului nostru legitim în temeiul art. 6 (1) f GDPR. Există un interes legitim de colectare a experienței contactelor noastre și, astfel, de îmbunătățire continuă a serviciului,
 • unui contract conform art. 6 alin. (1) b GDPR (de exemplu, contracte privind job shadowing)

Date prelucrate

 • Nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon și comentarii și
 • Alte informații pe care ni le furnizați atunci când completați un sondaj. În contextul fiecărui sondaj, veți fi informat în prealabil cu privire la scopul prelucrării.

 În momentul participării la un sondaj, vi se cere, de asemenea, să introduceți comentarii în câmpurile de text liber. Vă recomandăm insistent să nu introduceți date personale despre dvs. sau despre orice altă persoană. În cazul în care oricum introduceți date personale într-un câmp de text liber, aceste date pot fi transmise categoriilor de destinatari enumerate mai jos.

 Perioada de stocare și locația

Datele dumneavoastră vor fi stocate în conformitate cu cerințele legale și interne și șterse după o perioadă de 2 ani. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în UE. În cazul asistenței tehnice, datele dumneavoastră pot fi transferate către un furnizor de servicii din afara UE pentru a vă îndeplini solicitarea. Într-un astfel de caz, asigurăm o protecție adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu prin încheierea de clauze contractuale standard sau prin solicitarea acordului dumneavoastră.

Destinatari

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către noi în calitate de operator de date si in anumite situatii pot fi disptribuite catre companiile din grupul BBraun.

Scopul și temeiul juridic

Scopul prelucrării este de a vă permite să accesati incintele locatiilor BBraun. Temeiul legal pentru aceasta poate fi  consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 (1) a GDPR, pe care ni-l acordați odată cu înregistrarea dvs. sau o obligatie contractuala sau legala. Vă puteți revoca oricând consimțământulPentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la dpo.ro@bbraun.com.

 Date prelucrate

În momentul în care vă înregistrați și participați la un tur ghidat al fabricii, prelucrăm următoarele date despre dvs.:

 • Date de contact (de exemplu, prenume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon).
 • Data de sosire și de plecare
 • Locatia pe care doriți să o vizitați
 • Mijloace de transport la sosire

În cazul în care prelucrăm date legate de sănătate (de exemplu, despre alergii), date religioase, politice sau alte categorii speciale de date cu caracter personal în acest context, acest lucru se face în scopul dezvăluirii publice (de exemplu, pentru evenimente orientate tematic) sau cu acordul dumneavoastră.

 Perioada de stocare și locația

Datele dumneavoastră vor fi stocate timp de 3 ani în conformitate cu cerințele legale și șterse după această perioadă. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în UE.

Destinatari

Prelucrăm datele dumneavoastră într-un sistem central. În acest cadru, datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul Grupului B. Braun în cazul în care acest lucru este necesar pentru organizarea, implementarea și urmărirea evenimentului respectiv.

Prelucrător

Centrul renal respectiv în care sunteți tratat este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Acest centru realizează prelucrarea datelor prin personal propriu.

În plus, folosim diverși furnizori de servicii („prelucrători” conform art. 28 GDPR), care au o obligație contractuală față de noi în conformitate cu cerințele GDPR. Aceștia includ furnizorii de servicii IT care lucrează în numele nostru în scopul susținerii și menținerii sistemelor noastre electronice de prelucrare a datelor. Aceștia sunt obligați să respecte prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor, în special confidențialitatea și respectarea confidențialității medicale.

Scopul și temeiul juridic

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul tratamentului medical este efectuată de noi pe baza:

 • unui contract conform art. 6 (1) b GDPR (contract de tratament) și
 • consimțământului dumneavoastră conform art. 9 (2) a GDPR

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să contactați persoana de contact de la centrul de îngrijire renală respectiv. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până în momentul retragerii.

 Date prelucrate

În cadrul tratamentului dumneavoastră și a facturării rezultate, informații despre persoana dumneavoastră (nume, adresă, data nașterii, compania de asigurări de sănătate, numărul asigurării de sănătate), precum și datele medicale necesare tratamentului (de exemplu, boli anterioare, constatări (anterioare), valori de laborator, contactul serviciului de asistență medicală etc.) sunt prelucrate în conformitate cu reglementările legale. Printre altele, datele sunt așa-numitele categorii speciale de date cu caracter personal (în special date despre sănătate). În plus, prelucrăm datele pe care ni le furnizați personal într-o conversație sau pe care compania dumneavoastră de asigurări de sănătate ni le trimite în cazul în care este necesar. În scopuri de facturare și pentru a vă actualiza datele, vă vom colecta din nou datele la intervale regulate.

Perioada de stocare

După expirarea perioadelor legale de păstrare, datele dumneavoastră vor fi șterse în conformitate cu cerințele legale.

Destinatari

În scopul tratamentelor ulterioare, putem transmite date altor organisme responsabile, cum ar fi furnizorii de programe de pre- și post-tratament și alți furnizori de servicii. În cazul în care aveți o asigurare legală de sănătate, transmitem datele necesare în scopuri de facturare către organismele responsabile, în conformitate cu prevederile codului Civil sau Fiscal sau a legislațiilor locale comparabile. În calitate de pacient privat, declarația este de obicei trimisă direct prin poștă. În cazul consimțământului dvs., folosim centre de facturare private pentru a pregăti extrasele. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise terților fără acordul dumneavoastră prealabil.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Aveți dreptul să obțineți informații despre datele cu caracter personal care vă privesc. În plus, aveți dreptul la rectificare sau ștergere sau la restricționarea prelucrării, în măsura în care acest lucru este permis prin lege. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării până la retragere rămâne neafectată. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării în sfera de aplicare a legii. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor în cadrul legii privind protecția datelor. Aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor.

Prin intermediul site-ului nostru web, aveți posibilitatea de a primi gratuit diverse informații (de exemplu, descărcarea unei documentații tehnice, participarea la un webinar/eveniment) despre diverse teme de specialitate de la B. Braun. În acest scop, este necesar să vă dați acordul pentru utilizarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing în schimbul furnizării acestor informații. Vom folosi datele de contact pe care le dați pentru furnizarea de informații. Veți primi un e-mail de activare de la noi sau prin înscriere după confirmarea înregistrării, prin care datele dumneavoastră vor fi confirmate. Ulterior, veți primi acces la informațiile prezentate pe scară largă și puteți fi, de asemenea, informat în viitor despre alte tratamente, produse, soluții sau evenimente relevante de către B. Braun și partenerii noștri de vânzări care au obligații contractuale.

Scopul și temeiul juridic

 Prelucrarea datelor dumneavoastră în scop de publicitate se realizează pe baza:

 • consimțământului dumneavoastră în temeiul art. 6 alin. (1) un GDPR sau
 • interesului nostru legitim conform art. 6 (1) f GDPR. Există un interes economic legitim de informare a contactelor noastre despre oferte și evenimente proprii ulterioare pentru a stabili și menține o relație pe termen lung cu clienții.

 În același timp, respectăm cerințele Legii privind concurența neloială.

Date prelucrate:

 • Nume și adresa de e-mail
 • Opțional: titlu

Perioada de stocare și locația

 De îndată ce v-ați revocat consimțământul sau v-ați opus prelucrării, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopul de a face publicitate și de a furniza informații prin intermediul site-ului nostru web. În cazul în care continuă relația comercială, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în continuare în aceste scopuri, în caz contrar acestea vor fi șterse. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către prelucratori (consultați punctul destinatari).

Destinatari

Prelucrăm datele dumneavoastră într-un sistem CLM central. În acest cadru, datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul Grupului B. Braun în cazul în care acest lucru este necesar pentru furnizare.

În plus, poate fi necesară transmiterea datelor cu caracter personal către alte organisme:

 • către furnizorii de servicii, de exemplu furnizori de servicii IT sau furnizori de servicii pentru trimiterea de corespondențe

Procedând astfel, respectăm principiul economiei datelor și transmitem exclusiv datele personale necesare în fiecare caz.

În cazul în care datele dumneavoastră sunt transferate către alte companii, furnizori de servicii sau alte entități din afara UE, asigurăm o protecție adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu prin încheierea de clauze contractuale standard sau prin solicitarea acordului dumneavoastră. Riscurile care rezultă din transferul de date cu caracter personal către țări terțe se pot găsi în partea generală a acestei notificări de confidențialitate la punctul „Transfer către țări terțe”.

În cazul în care am primit datele dumneavoastră de contact ca parte a unui eveniment de afaceri, a unei întâlniri de afaceri sau ca parte a unei comenzi, folosim datele dumneavoastră de contact pentru a ne menține contactele de afaceri. În acest scop, transferăm datele dumneavoastră de contact în sistemul nostru CLM.

Scopul și temeiul juridic

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) f GDPR. Există un interes economic legitim de a menține contactele care au apărut în cursul tranzacțiilor comerciale dincolo de contactul inițial și de a le folosi pentru a construi o relație de afaceri și pentru a rămâne în contact cu dumneavoastră în acest scop.

 Date prelucrate

 În acest context, prelucrăm următoarele date personale:

 • nume, titlu, funcție
 • instituţie
 • detalii de contact de afaceri
 • adresa pentru afaceri
 • adresa de e-mail comercială, numărul de telefon

În cazul în care ați solicitat și ne sunt puse la dispoziție:

 • date de contact private, adresă privată, adresă de e-mail privată, număr de telefon

Perioada de stocare și locația

Stocăm datele dumneavoastră pe durata relației de afaceri. În cazul în care vă opuneți prelucrării, vom continua să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât suntem obligați legal să facem acest lucru. În plus, datele persoanelor de contact de afaceri cu care nu am avut niciun contact de afaceri într-o perioadă de timp definită vor fi șterse.

Destinatari

Prelucrăm datele dumneavoastră într-un sistem CLM central. În acest context, datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul Grupului B. Braun în cazul în care acest lucru este necesar pentru furnizare.

În plus, poate fi necesară transmiterea datelor cu caracter personal către alte părți:

 • către furnizorii de servicii, de exemplu furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de imprimare sau furnizori de servicii pentru trimiterea de corespondențe prin poștă sau în format digital

În acest context, respectăm principiul minimizării datelor și transmitem exclusiv datele personale necesare în fiecare caz.

În cazul în care datele dumneavoastră sunt transmise altor companii, furnizori de servicii sau altor organisme din afara UE, asigurăm o protecție adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu prin încheierea de clauze contractuale standard sau prin solicitarea acordului dumneavoastră.

Riscurile care rezultă din transferul de date cu caracter personal către țări terțe se găsesc în partea generală a acestor informații privind protecția datelor la punctul „Transfer în țări terțe”.

Folosim datele dumneavoastră de contact pentru a vă trimite informații despre produse, servicii sau evenimente care vă pot interesa.

Scopul și temeiul juridic

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul publicității este efectuată de noi pe baza:

 • consimțământului dumneavoastră în temeiul art. 6 (1) a GDPR sau
 • interesului nostru legitim în temeiul art. 6 (1) f GDPR. Există un interes economic legitim în a ne informa contactele despre propriile noastre oferte și evenimente pentru a stabili și menține o relație pe termen lung cu clienții

 În același timp, respectăm cerințele și reglementările locale privind publicitatea.

Date prelucrate

 În acest context, prelucrăm următoarele date personale:

 • prin e-mail: Nume, titlu, funcție, instituție, departament, adresă și adresa de e-mail
 • prin poștă: nume, titlu, funcție, instituție, departament, adresă
 • interes personal pentru produse/servicii și/sau evenimente

Perioada de stocare și locația

 De îndată ce v-ați revocat consimțământul sau v-ați opus prelucrării, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scop de publicitate. În cazul în care va continua să existe o relație comercială, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în continuare în aceste scopuri, în caz contrar vor fi șterse.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de prelucrătorii de comenzi (consultați punctul destinatari).

 Destinatari

 Prelucrăm datele dumneavoastră într-un sistem CRM central. În acest context, datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul Grupului B. Braun în cazul în care acest lucru este necesar pentru furnizare.

În plus, poate fi necesară transmiterea datelor cu caracter personal către alte părți:

 • către furnizorii de servicii, de exemplu furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de imprimare sau furnizori de servicii pentru trimiterea de corespondențe prin poștă sau în format digital

 În acest context, respectăm principiul minimizării datelor și transmitem exclusiv datele personale necesare în fiecare caz.

În cazul în care datele dumneavoastră sunt transmise altor companii, furnizori de servicii sau altor organisme din afara UE, asigurăm o protecție adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu prin încheierea de clauze contractuale standard sau prin solicitarea acordului dumneavoastră.

Riscurile care rezultă din transferul de date cu caracter personal către țări terțe se găsesc în partea generală a acestor informații privind protecția datelor la punctul „Transfer către țări terțe”.

Pentru organizare, implementare și urmărire este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În funcție de eveniment și de sfera serviciilor, diferite date personale vor fi colectate de la dvs. Vă rugăm să citiți mai jos cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când participați în calitate de asistent sau conferențiar la evenimentele noastre și activități similare (denumite în continuare „evenimente”).

În cazul în care evenimentul are loc în sediul nostru, vă rugăm să citiți și „Politica de confidențialitate pentru managementul vizitatorilor”.

Participanți

Scopul și temeiul juridic

Scopul prelucrării este de a vă permite să participați la evenimente și să profitați de serviciile sau promoțiile asociate participării dumneavoastră. Temeiul legal diferă în funcție de eveniment

 • Interes legitim în temeiul art. 6 (1) f GDPR (de exemplu, pentru a asigura o comunicare sigură și eficientă).
 • Consimțământ conform art. 6 (1) a GDPR (de exemplu, înregistrarea dvs.)
 • Contract conform art. 6 (1) b GDPR (de exemplu, contracte de cazare)

 Date prelucrate

 În momentul în care vă înregistrați și participați la unul dintre evenimentele noastre, prelucrăm următoarele date despre dvs.:

 • date de bază (de exemplu, nume, titlu, departament, funcție, adresă, instituție).
 • date de contact (de exemplu, e-mail, numere de telefon)
 • datele contractului (de exemplu, subiectul contractului, durata, categoria de client)
 • date de sosire și de plecare
 • opțional: cerințe alimentare pentru participanții cu alergii

 în cazuri individuale în plus:

 • date specifice pașapoartelor pentru crearea scrisorilor de invitație pentru serviciul VIZA
 • data și locul nașterii

Pentru evenimentele plătite prelucrăm și:

 • date despre plată (de exemplu, detalii bancare, facturi, istoricul plăților, adresa privată, în cazul în care este indicată)

În cazul în care prelucrăm date legate de sănătate (de exemplu, despre alergii), date religioase, politice sau alte categorii speciale de date în acest context, acest lucru se face în scopul dezvăluirii (de exemplu, pentru evenimente tematice) sau se face cu consimțământul dumneavoastră.

Perioada de stocare și locația

Datele dumneavoastră vor fi stocate în conformitate cu cerințele legale (de exemplu, pentru facturi 10 ani) și șterse după expirarea acestei perioade. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în UE.

Destinatari

Prelucrăm datele dumneavoastră într-un sistem CLM central. În acest context, datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul Grupului B. Braun în cazul în care acest lucru este necesar pentru organizarea, implementarea și urmărirea evenimentului respectiv. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul în care trebuie să transmitem cererea dumneavoastră de contact către companii naționale pentru prelucrare sau în cazul în care ați participat la evenimente internaționale. În plus, poate fi necesară transmiterea datelor cu caracter personal către alte părți:

 • furnizorii de servicii, de exemplu furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de imprimare sau furnizori de servicii pentru trimiterea de corespondențe prin poștă sau în format digital
 • către hoteluri și companii de transport în cazul în care ne cereți să vă organizăm călătoria și șederea
 • către autoritățile locale de exemplu în contextul aplicării pentru VIZĂ  

În acest context, respectăm principiul minimizării datelor și transmitem exclusiv datele personale necesare în fiecare caz.

În cazul în care datele dumneavoastră sunt transmise altor companii, furnizori de servicii sau altor organisme din afara UE, asigurăm o protecție adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu prin încheierea de clauze contractuale standard sau prin solicitarea acordului dumneavoastră.

Parte activă (de exemplu, conferențiari, consilieri, moderatori)

 Scopul și temeiul juridic

 Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de noi în scopul gestionării performanței dumneavoastră contractuale. Temeiul juridic este raportul contractual conform art. 6 (1) b GDPR.

Date prelucrate

Prelucrăm următoarele date personale despre dumneavoastră:

 • date de bază (de exemplu, nume, titlu, departament, funcție, adresă, instituție)
 • date de contact (de exemplu, e-mail, numere de telefon)
 • datele contractului (de exemplu, subiectul contractului, termenul, categoria de client)
 • data de sosire și de plecare
 • date despre plată (de exemplu, detalii bancare, facturi, istoricul plăților, adresa de domiciliu)
 • opțional: cerințe alimentare în caz de alergii

 în cazuri individuale în plus:

 • date specifice pașapoartelor pentru crearea scrisorilor de invitație pentru serviciul VIZA.

În cazul în care prelucrăm date legate despre sănătate (de exemplu, despre alergii), date religioase, politice sau alte categorii speciale de date în acest context, acest lucru se face în scopul dezvăluirii (de exemplu, pentru evenimente tematice) sau se face cu consimțământul dumneavoastră.

Perioada de stocare și locația

 Datele dumneavoastră vor fi stocate în conformitate cu cerințele legale (de exemplu, pentru facturi 10 ani) și șterse după expirarea acestei perioade. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în UE.

 Destinatari

Prelucrăm datele dumneavoastră într-un sistem CRM central. În acest context, datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul Grupului B. Braun în cazul în care acest lucru este necesar pentru organizarea, implementarea și urmărirea activității/misiunii respective:

 • contabilitate financiară pentru prelucrarea plăților

 În plus, poate fi necesară transmiterea datelor cu caracter personal către alte părți:

 • către furnizorii de servicii, de exemplu furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de imprimare sau furnizori de servicii pentru trimiterea de corespondențe prin poștă sau în format digital
 • către hoteluri și companii de transport în cazul în care ne cereți să vă organizăm călătoria și șederea.
 • către autoritățile locale de exemplu în contextul aplicării pentru VIZA

 În acest context, respectăm principiul minimizării datelor și transmitem exclusiv datele personale necesare în fiecare caz.

 În cazul în care datele dumneavoastră sunt transmise altor companii, furnizori de servicii sau altor organisme din afara UE, asigurăm o protecție adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu prin încheierea de clauze contractuale standard sau prin solicitarea acordului dumneavoastră.

Reclamația dumneavoastră despre produs, cererea de informații medicale sau raportul de evenimente adverse legate de medicamente (farmacovigilență)

Sfera de aplicare a acestei politici de confidențialitate este limitată la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu reclamații despre produse, solicitări de informații medicale și farmacovigilență. Farmacovigilența este detectarea, evaluarea, urmărirea și prevenirea evenimentelor adverse legate de medicamente. În cadrul farmacovigilenței, prelucrăm rapoarte de evenimente adverse în legătură cu produsele farmaceutice (de exemplu, cazuri suspectate de reacții adverse sau lipsa efectului medicamentului). În cazul în care ne raportați evenimente adverse sau alte informații relevante pentru farmacovigilență, vom prelucra aceste date exclusiv în scopuri de farmacovigilență.

Scopul și temeiul legal al prelucrării – Farmacovigilență

În ceea ce privește raportarea de farmacovigilență, respectăm cerințele relevante care ne obligă pe noi și pe autoritățile de reglementare responsabile să gestionăm datele privind evenimentele adverse. Aceasta servește la protejarea sănătății publice și la asigurarea unui standard ridicat de calitate și siguranță.

Ni se cere să prelucrăm anumite date personale ale pacienților afectați și/sau ale persoanelor care raportează pentru a prezenta autorităților de reglementare relevante evenimentele adverse legate de produse farmaceutice. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de farmacovigilență și numai atunci când sunt relevante și adecvate pentru a documenta, evalua și raporta în mod corespunzător un astfel de eveniment în conformitate cu obligațiile noastre de farmacovigilență. Informațiile în cauză sunt de mare importanță pentru sănătatea publică și sunt utilizate pentru detectarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea evenimentelor adverse și a altor riscuri legate de produsele noastre farmaceutice. În special, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri și pe baza temeiurilor legale enumerate în graficul de mai jos.

Scop: Date cu caracter personal în contextul raportărilor de evenimente adverse legate de medicamente sau alte aspecte ale farmacovigilenței (chiar în cazul în care sunt furnizate în contextul unei solicitări medicale)

Temei juridic: Această prelucrare este necesară pentru obligațiile legale de farmacovigilență ale companiei B. Braun (Bune Practică de Farmacovigilență, MPA). (Art. 6 (1) c și Art. 9 (2) i GDPR)

Scopurile și temeiul legal al prelucrării - Solicitări medicale

Orice informații personale furnizate companiei B. Braun în legătură cu anchetele medicale pot fi utilizate pentru a răspunde și a urmări cererea în cauză. Informațiile în cauză pot fi stocate într-o bază de date cu informații medicale în scopuri de referință. În plus, ni se poate cere prin lege (de exemplu, ca parte a farmacovigilenței) să raportăm datele autorităților de reglementare. Nu folosim datele dumneavoastră în alte scopuri. În special, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri și pe baza temeiurilor legale enumerate în graficul de mai jos.

Scop: Datele personale legate de o solicitare medicală pot fi utilizate pentru a răspunde și a urmări cererea

Temei juridic: Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al companiei B. Braun de a da curs solicitărilor dumneavoastră (Art. 6 (1) f GDPR). În cazul în care sunteți pacient, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv cu consimțământul dumneavoastră explicit. (Art. 6 (1) a și Art. 9 (2) a GDPR).

Scopurile și temeiul legal al prelucrării – Reclamații despre produse

Orice informație personală furnizată companiei B. Braun în legătură cu o reclamație privind un produs va fi utilizată exclusiv în aceste scopuri. Informațiile în cauză sunt de mare importanță pentru sănătatea publică și vor fi utilizate pentru a evalua, clasifica și aprecia reclamația privind produsul, pentru a urmări întrebările aferente și pentru a stoca datele într-o bază de date de reclamații pentru produse în scopuri de referință. În special, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri și pe baza temeiurilor legale enumerate în graficul de mai jos.

Scop: Date cu caracter personal în legătură cu o reclamație privind un produs (de exemplu, pentru evaluarea, clasificarea și aprecierea reclamației despre produs, pentru urmărirea cererii corespunzătoare și pentru stocarea datelor în scopuri de referință într-o bază de date de reclamații despre produs) ( de asemenea, în cazul în care este furnizat în contextul unei cereri medicale)

Temei legal: Această prelucrare este necesară pentru a respecta obligațiile legale aplicabile companiei B. Braun (Art.6 (1) c și Art.9 (2) i GDPR).

Categorii de date

La transmiterea unei notificări, pot fi prelucrate următoarele date, în funcție de caz individual:

Raportarea evenimentelor adverse legate de medicamente

Persoana care face raportul: nume, date de contact, care aparține unui grup profesional

Persoana afectată de un eveniment advers: date cu caracter personal privind sănătatea și istoricul medical, în măsura în care este necesar pentru prelucrarea și evaluarea cazului. Acestea pot include date precum inițialele, vârsta/data nașterii, sexul, greutatea și înălțimea. Datele cu caracter personal considerate sensibile de lege, cum ar fi starea de sănătate și etnia, vor fi prelucrate exclusiv în cazul în care par relevante și necesare pentru documentarea exactă a răspunsului, precum și pentru îndeplinirea scopului de a respecta obligația de siguranță a medicamentelor și obligațiile noastre legale.

Solicitări medicale

Persoana care raportează: nume, date de contact, care aparține unui grup profesional

În cazul în care o solicitare medicală include date despre o reclamație despre produs sau reacții adverse suspectate, va fi tratată ca atare.

Reclamații despre produse

Persoana care raportează: nume, date de contact, care aparține unui grup profesional

În cazul în care o persoană s-a confruntat cu o afectare a sănătății în legătură cu o reclamație despre un produs, datele personale privind sănătatea și istoricul medical vor fi colectate în măsura în care este necesar pentru prelucrarea și evaluarea cazului. Acestea pot include date precum inițialele, vârsta/data nașterii, sexul, greutatea și înălțimea. Datele cu caracter personal considerate sensibile de lege, cum ar fi starea de sănătate și etnia, vor fi prelucrate numai în cazul în care acestea par relevante și necesare pentru documentarea corectă a răspunsului, precum și pentru îndeplinirea scopului de îndeplinire a obligației de siguranță a medicamentelor și a obligațiilor noastre legale.

Perioada de stocare și locația

Datorită importanței acestora pentru sănătatea publică, informațiile legate de farmacovigilență vor fi păstrate cel puțin 15 ani de la retragerea produselor respective de pe piață în ultima țară în care au fost oferite. Întrucât informațiile privind reclamațiile legate de produse sunt importante pentru sănătatea publică, înregistrările reclamațiilor, inclusiv datele personale corespunzătoare, sunt păstrate timp de cel puțin 15 ani. Datele cu caracter personal stocate în contextul solicitărilor de informații medicale vor fi păstrate timp de maximum 11 ani de la data primirii.

Destinatari

Compania B. Braun poate distribui informațiile personale pe care ni le furnizați în cazul în care acest lucru este necesar pentru a menține baza de date globală de farmacovigilență a companiei B. Braun și pentru a respecta legislația aplicabilă în materie de farmacovigilență. Pentru a face acest lucru, putem distribui și/sau dezvălui date personale după cum urmează:

 • în cadrul Grupului B. Braun, pentru analizarea și evaluarea unui eveniment advers raportat.
 • către autoritățile de supraveghere competente, cu privire la un eveniment advers (suspectat).
 • către furnizorii de servicii, de exemplu furnizorii de servicii IT.
 • altor companii farmaceutice care acționează în calitate de co-marketing, co-distribuitori sau alți parteneri de licențiere ai Grupului B. Braun, în cazul în care obligațiile de farmacovigilență pentru produsul nostru necesită un astfel de schimb de informații privind siguranța.
 • Când sunt publicate informații despre evenimentele adverse (de exemplu, sub formă de studii de caz și rezumate); în aceste cazuri, datele dumneavoastră vor fi anonimizate pentru a vă păstra identitatea confidențială.

 În plus, compania B. Braun este obligată să distribuie anumite informații de farmacovigilență și legate de produse către autoritățile sanitare din întreaga lume. Acestea includ și autoritățile pentru care reglementările privind protecția datelor diferă de cele ale UE. Temei juridic: art. 6 (1) c și pentru transferurile în afara UE art. 6 alin. (1) f și art. 49 (1) e GDPR.

Rapoartele în cauză conțin detalii despre incidentul în cauză. Datele personale sunt incluse exclusiv în măsura în care acest lucru este necesar:

 • Pentru pacienți, raportul include exclusiv, așa cum este indicat, vârsta, sexul și inițialele (unde sunt indicate), data/anul nașterii (unde este permisă divulgarea), dar niciodată numele pacientului.
 • Pentru persoanele care raportează, raportul include numele, profesia (de exemplu, medic, farmacist), parafa sau adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon (unde este indicat). Informațiile de contact sunt necesare pentru a putea contacta persoana care raportează pentru a obține informații complete și de înaltă calitate despre evenimentele adverse. În cazul în care persoana care raportează nu dorește să-și împărtășească informațiile de contact cu compania B. Braun sau autorităților, termenul „confidențialitate” va fi introdus în câmpul numele și informațiile de contact ale persoanei care raportează.

 În cazul în care datele dumneavoastră sunt transmise altor companii, parteneri de afaceri sau furnizori de servicii din afara Uniunii Europene, ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat, de exemplu prin încheierea de clauze contractuale tip și/sau că sunt transmise exclusiv datele necesare.

Folosim instrumentele de videoconferință „Teams” (de la furnizorul Microsoft, SUA) și „Zoom” (de la furnizorul Zoom Video Communications Inc., SUA) pentru a desfășura evenimente digitale.

 Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este determinat de scopul specific pentru care este utilizată platforma respectivă și este oferit evenimentul digital. Acestea pot fi:

 • Implementarea efectivă a evenimentului pe care îl organizăm pentru a informa participanții despre subiecte profesionale: temeiul legal este interesul nostru legitim în baza art. 6 (1) f GDPR.
 • Dirijarea unor întâlniri de grup sau individuale, sesiuni de formare și evenimente pentru îndeplinirea unui contract cu persoana vizată: temeiul legal este art. 6 (1) b GDPR.
 • Desfășurarea de întâlniri de grup sau individuale, sesiuni de formare și evenimente necesare în scopuri comerciale ca parte a angajării: temeiul legal este recrutarea, executarea sau încetarea contractului de muncă în conformitate Regulamentul European prvind protectia datelor
 • Realizarea de întâlniri de grup sau individuale, sesiuni de instruire și evenimente pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu art. 6 (1) a GDPR, pe care ni-l acordați prin participarea la evenimentul digital respectiv.

Categorii de date

Sfera datelor prelucrate depinde de scopul evenimentului digital, dar în special și de informațiile pe care le furnizați înainte sau în timpul participării dumneavoastră la eveniment (de exemplu, utilizarea funcției de chat):

 • Metadatele întâlnirii: de exemplu data, ora, ID-ul întâlnirii, numerele de telefon, locația.
 • Date text: în cazul în care utilizați funcția de chat, postările dvs. sunt prelucrate pentru a le afișa în chat.
 • Date audio și video: În cazul în care utilizați funcțiile video și audio, datele de la microfon și/sau camera video vor fi prelucrate pe durata întâlnirii. Puteți opri sau dezactiva singur camera sau microfonul în orice moment.
 • Fișiere și informații partajate: Cu ajutorul funcției „partajare”, puteți partaja ecranul sau fișierele cu alți participanți. Toate fișierele, conținutul și comentariile postate de utilizatori pot fi accesate de persoanele cărora le sunt partajate. Aceștia pot fi indivizi sau membri ai unei echipe sau canal.
 • Documentarea participării dumneavoastră cu listele de participanți: pentru anumite scopuri, cum ar fi desfășurarea activităților de instruire sau de conștientizare, este necesar să păstrați o listă a participanților și să o păstrați ca dovadă. Instrumentele de videoconferință oferă posibilitatea de exportarea unei liste de participanți după un eveniment.

Transfer de date

Utilizăm Microsoft și Zoom ca procesoare în sensul art. 28 GDPR. Furnizorii obțin cunoștințe despre datele menționate mai sus în măsura permisă din punct de vedere contractual.

Microsoft și Zoom își rezervă dreptul de a prelucra datele clienților pentru propriile sale scopuri comerciale legitime. Nu avem control asupra acestei prelucrări de date. În măsura în care furnizorii prelucrează date cu caracter personal în legătură cu scopurile lor comerciale legitime, aceștia sunt procesatorii de date pentru acele activități de prelucrare a datelor și, ca atare, sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor aplicabile privind protecția datelor. Acest lucru se aplică în special atunci când accesați site-urile web ale Microsoft și Zoom sau utilizați instrumentele de videoconferință prin browser. În cazul în care aveți nevoie de informații despre prelucrarea de către Microsoft și Zoom, vă rugăm să consultați declarațiile de confidențialitate relevante ale acestora.

Prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

În principiu, nu există nicio prelucrare a datelor în afara Uniunii Europene (UE), deoarece am limitat locația noastră de stocare la centrele de date din UE. Cu toate acestea, nu putem exclude rutarea datelor prin servere de internet situate în afara UE. Acest lucru se poate întâmpla în special în cazul în care participanții sunt localizați într-o țară terță.

Măsuri pentru protejarea datelor dvs.

Datele prelucrate în timpul unui eveniment digital sunt criptate în timpul transportului prin internet și astfel protejate împotriva accesului neautorizat al terților. În plus, am convenit cu furnizorii măsuri tehnice și organizatorice extinse care corespund stadiului ultramodern al tehnicii, de exemplu în ceea ce privește autorizarea accesului și conceptele de criptare end-to-end pentru linii de date, baze de date și servere.

Ștergerea datelor

 Ștergem datele cu caracter personal atunci când stocarea acestora nu mai este necesară. În cazul obligațiilor legale de reținere, ștergerea intră în considerare după expirarea obligației de reținere respective.

 Dreptul dumneavoastră în calitate de persoană vizată

 Aveți dreptul de a obține informații despre datele personale care vă privesc. În plus, aveți dreptul la rectificare sau ștergere sau la restricționarea prelucrării, în măsura în care legea vă permite acest lucru. Vă puteți revoca oricând consimțământul cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării până la revocare rămâne neafectată. Aveți și dreptul de a vă opune prelucrării în sfera de aplicare a legii. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor în cadrul legii privind protecția datelor. Aveți dreptul să depuneți o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor.

 Caracteristica particulară: înregistrarea evenimentelor digitale

 În anumite circumstanțe, poate avea loc înregistrarea evenimentelor digitale. Acest lucru se face în scopul de publicare, documentare, etc. Temeiul legal este consimțământul dumneavoastră informat (scris) conform art. 6 (1) a GDPR, pe care ni-l acordați participând la eveniment. În cazul în care urmează să fie înregistrat un eveniment digital, vă vom informa despre acest lucru în mod transparent în prealabil (de exemplu, ca parte a invitației). În plus, în timpul evenimentului va fi furnizată o notificare înainte de începerea înregistrării. De asemenea, sistemul vă va informa că evenimentul este înregistrat. Înregistrarea este stocată și ștearsă după expirarea perioadei respective de păstrare în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.

În anumite circumstanțe, poate fi necesară publicarea înregistrării către grupul de participanți, pe intranet sau pe internet pentru a îndeplini scopul menționat mai sus. În cazul în care înregistrarea este publicată pe intranet sau internet, dorim să subliniem că înregistrările sunt făcute accesibile unui public larg. Fiecare persoană care le vizualizează poate folosi conținutul de pe internet după cum dorește, inclusiv utilizarea abuzivă, fără ca aceasta să poată fi monitorizată, restricționată sau împiedicată. Cu toate acestea, în cadrul minimizării datelor, avem grijă, în special atunci când publicăm înregistrări, să ștergem sau să anonimizăm în prealabil datele cu caracter personal care nu sunt relevante pentru publicare (de exemplu, decuparea fragmentului video).

Pentru informații despre modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați una dintre aplicațiile sau site-urile noastre web, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate respectivă.

Înregistrarea vizitatorilor, invitaților și antreprenorilor

 Doar persoanele autorizate de Grup pot intra în incinta  locatiilor noastre. În calitate de vizitator, oaspete sau angajat extern al companiei, trebuie să furnizați categoriile de date enumerate mai jos și, de obicei, veți primi un permis de vizitator care vă dă dreptul de a rămâne în incinta locatiei  pe durata vizitei/șederii dumneavoastră.

 Scopul și temeiul juridic

 Scopul prelucrării rezultă în primul rând din exercitarea drepturilor de domiciliu si protecția proprietății societății. În plus, prelucrarea servește pentru a putea determina în orice moment cine se află în incinta fabricii și în clădirile noastre, în special pentru a asigura siguranța incintelor fabricii și protecția persoanelor care lucrează acolo. Temeiul legal este interesul nostru legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) f GDPR, care rezultă din aceste scopuri.

 Date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele date:

 • Nume și prenume
 • Numărul de înmatriculare al vehiculului, dacă este cazul
 • Compania pentru care lucrați
 • Durata șederii dumneavoastră
 • Persoana dvs. de contact în compania noastră

Perioada de stocare și locația

Datele dumneavoastră vor fi stocate atâta timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau pentru îndeplinirea unui contract (de obicei timp de 1 an). Datele pot fi stocate peste această perioadă în cazul în care și în măsura în care acest lucru este cerut de lege.

Stocarea datelor diferă în funcție de locație. Datele necesare pentru gestionarea vizitatorilor sunt stocate fie într-un sistem de management al vizitatorilor, fie într-o carte a vizitatorilor.

 Destinatari

 Folosim parțial procesatori  din UE pentru gestionarea vizitatorilor (de exemplu, securitatea site-ului, furnizorii de servicii IT).

Vă rugăm să rețineți și informațiile privind protecția datelor de pe site.

 Instrucțiuni de siguranță/ briefing

 Scopul și temeiul juridic

 Scopul instrucțiunii este de a asigura sănătatea și siguranța vizitatorilor și a angajaților contractorilor din sediul companiei.

Legi aplicabile

 • Legile romane privind sănătatea și securitatea în muncă
 • Legea privind siguranța muncii
 • Codul civil roman precum si toate legile aplicabile

Date prelucrate

 • Numele și prenumele
 • Compania
 • Data nașterii
 • Adresa de e-mail
 • Data briefing-ului de siguranță/ vizitei sau șederii la sediul companiei

Perioada de stocare și locația

Datele dumneavoastră vor fi stocate atâta timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau pentru îndeplinirea unui contract. Datele pot fi stocate în plus în cazul în care și în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

Supraveghere video în locații germane

Folosim supraveghere video pentru a ne proteja sediul și clădirile fabricii. Zonele de supraveghere sunt întotdeauna marcate cu indicatoare adecvate.

Scopul și temeiul juridic

Supravegherea video servește scopului securității fabricii în cadrul drepturilor de locuință, în conformitate cu interesul nostru legitim conform art. 6 (1) f GDPR. Vă rugăm să rețineți și informațiile corespunzătoare afișate la locația respectivă. Utilizarea supravegherii video are scop preventiv pentru a preveni ca persoanele să încalce legea în detrimentul companiei B. Braun. Scopul supravegherii video este de a asigura păstrarea probelor și clarificarea infracțiunilor, precum și executarea cererilor de despăgubire în condițiile legii civile în cazul unor nereguli precum cățărare, deteriorare a proprietății, manipularea echipamentelor de acces sau intrarea neautorizată.

Perioada de stocare

Perioada de stocare a înregistrărilor se încadrează în ceea ce este necesar din punct de vedere operațional și permis legal și poate varia în funcție de locație și de condițiile și cerințele-cadru de acolo (între 72 de ore și maximum 14 zile). Datele sunt apoi șterse automat, cu excepția cazului în care există un interes legal pentru o prelucrare ulterioară.

Destinatari

În cazul în care s-a comis o infracțiune, înregistrările video corespunzătoare vor fi transmise autorităților de aplicare a legii în măsura în care acest lucru este necesar.